HINTY 2
AMM, PROGRAM, ETC.
Další informace hledejte na https://vilem-kmunicek.cz/ či https://youtu.be/p2STsQa_PJo.

1. ZAMLČENÝ PŘEDPOKLAD

Teprve zpětnou vazbou v procesu poznání se může potvrdit předpoklad, že naše přemýšlení má smysl, tedy že náš mozek funguje tak, aby nám ukazoval skutečnost.

2. NAŠE JISTOTY

Jedinou jistotou, o niž se můžeme opřít jako o východisko, je ta, že si něco uvědomujeme. Uvědomujeme si při tom své já, sedící ve tmě hlediště, nasvícenou scénu svého vědomí a na ní obsahy vědomí.

3. AKTUÁLNÍ MENTÁLNÍ MODEL – AMM

Aktuální proto, že tyto obsahy vnímáme v přítomnosti. Mentální proto, že je produkuje naše mysl. Model proto, že tyto obsahy v našem vědomí vytvářejí model reality. Více K definici pojmu „aktuální mentální model“ .

4. REALITA JAKO PŘEDPOKLAD

Pro předpoklad existence reality za aktuálním mentálním modelem (kromě zpětné vazby v procesu poznání) hovoří tato úvaha:

Za existencí virtuální reality v našem vědomí je složitý technický aparát. Co je za existencí reality samé coby obsahů vědomí? Nabízí se odpověď: Realita.

Více viz Instalace pojmu „aktuální mentální model“ jako gnoseologické kategorie, s. 8, první odstavec (tam AMMč, zkratka za „aktuální mentální model z čití“, znamená obsah vědomí z čití).

5. SPOJITÝ TOK

Obsahy vědomí vnímáme sice v přítomnosti, ale ne jako „řezy“ v jednotlivých okamžicích, nýbrž jako souvislý tok obsahů přecházejících plynule z jedné přítomnosti do druhé.

6. OVÝZNAMNĚNÉ OBSAHY – FMM

Obsahy vědomí vnímáme ovýznamněně, tj. u jednotlivých obsahů si uvědomujeme, o jaké entity jde, např. barevné skvrny pro nás nesou význam, víme, co je to za věci, objekty. Tyto významy jsou jednotlivým entitám přisuzovány z fixního mentálního modelu (FMM), totiž paměťové struktury, která vzniká zobecněním zkušenosti toku aktuálních mentálních modelů.

7. MYŠLENKOVĚ-POJMOVÝ SYSTÉM – MPS

To, že můžeme vyslovit svou zkušenost a sdělit svůj vnitřní model, představu světa, je dáno existencí myšlenkově-pojmového systému, který vzniká jako myšlenkově-pojmový odraz a produkt struktury fixního mentálního modelu.

8. ONTOLOGICKÝ MODEL – OM

Díky takové instituci, jako je věda, lze srovnávat myšlenkově-pojmové systémy lidí mezi sebou a dospívat jejich slaďováním ke globálnímu modelu světa, k ontologickému modelu, jinak známého pod označením vědecké paradigma.

9. SAMOZŘEJMÁ VÝCHODISKA

Budovat model světa v naší mysli počínáme od tvrzení, která pokládáme za samozřejmá. Usilujeme přitom o to, aby jeho struktura neobsahovala tvrzení vzájemně se vylučující. Když taková situace nastane, snažíme se je přeformulovat tak, aby rozpor zmizel.

10. VĚDECKÝ FAKT

Je-li něco vědeckým faktem, znamená to, že individuální vědomí zveřejnilo část svého myšlenkově-pojmového systému (MPS), založeného na aktuálním mentálním modelu (AMM) a fixním mentálním modelu (FMM), a ta vstoupila do konfrontace s ontologickým modelem (OM).

11. ONTOLOGICKÝ MODEL A INSTITUCE

Aby mohly být individuální myšlenkově-pojmové systémy (MPS) konfrontovány a vedlo to k vytváření celostního ontologického modelu (OM), ustavily se různé společenské instituce – veřejné sdělovací prostředky, školství, věda, náboženství.

12. CHAOS JE CESTA

Informační chaos není cíl, nýbrž klopotná cesta k pravdivým informacím. Musí být kriticky recipován a konfrontován s individuální zkušeností, jež vede k vytvoření individuálního světonázoru.

13. VZTAH OM A MPS

Všezahrnující ontologický model (OM) se buduje slaďováním myšlenkově-pojmových systémů (MPS) všech členů lidského společenství, které vznikají na základě jejich aktuálních mentálních modelů (AMM) a fixních mentálních modelů (FMM).

14. GLOBÁLNÍ MODEL A SVĚTONÁZOR

Globální model skutečnosti se vytváří institucionálně, zatímco myšlenkově-pojmové systémy jednotlivců (MPS) se opírají jak o ontologický model (OM), tak o jejich vlastní, individuální zkušenost.

15. VNITŘNÍ ZRAK I

Vedle schopnosti zpracovávat zrakové vjemy do podoby aktuálního mentálního model z čití máme schopnost „vnitřního vidění“, schopnost něco si představit a vidět to svým „vnitřním zrakem“.

16. VNITŘNÍ ZRAK II

Introspekcí zjistíme, že „vnitřní zrak“ nám umožňuje 1. za zavřenými víčky, zejména při usínání, vidět optické obrazy (aniž tedy dochází k přímé recepci reality), 2. ve spánku vidět sny a 3. za bdění si představovat virtuální objekty či světy.

17. POJEM PROGRAM

Artefakty jsou zvláštní objekty, fixace, které v naší mysli vytvářejí aktuální mentální modely (AMM) odlišné od jejich materiální podstaty. Například literární dílo je soubor skvrn na papíře, ale dík jejich uspořádání, jež nazýváme program, si před vědomím vybavíme od skvrn odlišné obrazy třeba celých světů apod. Více viz Jsme artefakty „programováni“?.

18. VIRTUÁLNÍ REALITA

Vjem virtuální reality (tj. reality odlišné od té, jež nás obklopuje) v našem vědomí vzniká mj. specifickým vnímáním vnější reality, a to buď vnímáním artefaktů (socha, obraz, divadlo), záznamů čití (fotografie, film, hologram), záznamů slova (literatura) či náhražek čití (virtuální realita v užším slova smyslu).

19. UZAVŘENOST DO VĚDOMÍ

Uzavřenost každého jednotlivého člověka do vědomí se řeší zvnějšňováním jeho myšlenkově-pojmového modelu (MPS) a konfrontací tohoto MPS s MPS jiných lidí, a to pomocí vytváření fixací mentálních a instrumentálních (což jsou paměťové obsahy a záznamy těchto obsahů, případně citace reality – fotografie apod.).

20. FIXACE JAKO MODEL REALITY

Některé fixace mentální fixují myšlenkově-pojmový systém (MPS) pro daný subjekt, některé fixace instrumentální jsou nástrojem, jak můj MPS předat do druhých vědomí. Fixace jsou tedy někdy myšlenkově-pojmové modely reality, tzn. v podstatných projevech se chovají jako jimi modelovaná realita.

21. PŘEDVÍDÁNÍ CHOVÁNÍ REALITY

Fixace mají dvojí funkci: 1. Fixovat (některé) obsahy vědomí tak, že umožňují vyvolání aktuálního mentálního modelu (AMM) z fixace. 2. Některé potom mohou být modelem té které části, úrovně, struktury reality tak, že jimi lze modelovat chování reality, a tedy toto chování předvídat.