biboň sod

82. Ideologie

Obsah

6. 4. 2022

Lidská společenství jsou závislá na komunikaci mezi lidmi, kteří se musí vzájemně dohodnout. Domluva je umožněna společně sdílenými, více či méně adekvátními či falešnými představami o realitě. Tyto společné představy jsou zprostředkovávány společenskými institucemi, nadindividuálně, nejsou tedy založeny v prvé řadě na bezprostřední individuální zkušenosti toho kterého individua. Tam, kde dříve působily mýty, v moderní společnosti fungují ideologie.

Ideologie je proto jakémukoli lidskému společenství imanentní, vlastní. Ideologie může být do jisté míry libovolná, ale musí vysvětlovat dílčí individuální zkušenost toho kterého individua. Ideologie má tedy volný prostor v interpretaci faktů, ale tam, kde nejsou fakta přímou zkušeností ověřitelná, je může i fabulovat, takže obraz reality v myslích deformuje.

V zásadě můžeme lišit dva póly ideologie – jeden tendující k pravdivosti a druhý tendující k dezinformaci. V rámci ideologie, kterou zastávám, pokládám za první typ ideologii demokracií a za druhý typ ideologii totalit (zde uvedu konkrétní příklady: Hitlerův, Stalinův, Putinův, čínský režim).

Problém je v tom, že i v demokracii nemůže ideologie plně odrážet realitu. Její omezení co do pravdivosti je dáno tím, že 1. poznání nikdy nebude úplné, má své meze, 2. ideologie má recipienty dovést či donutit k určitému chování a 3. má skrýt skutečnosti skrývané.

Ideologie má proto dvě roviny, jež odrážejí dvojvrstevnost jejího jazyka, která umožňuje něco jiného říkat a něco jiného označovat a dělat. Účelem ideologie je dosáhnout toho, aby si lidé mysleli o skutečnosti, že je jiná, než jaká doopravdy je, aby ale přitom jednali v souladu se zakrývanou realitou; v čemž je zřejmě jistý rozpor: lidé musejí říkat něco jiného, než co si myslí. Mezi recipienty ideologie pak můžeme najít jak ty, kdož vědí, jaká realita je, tak ty, kdož se na ideologii vezou a hiát mezi ní a realitou popírají.

Dvojitost, případně falešnost ideologie v demokracii je zřejmá zejména v období voleb, kdy se její výhonky vzájemně střetávají, nebo na projektech masmédií, které se snaží ve jménu ideologie recipienty vychovávat.